કોવિડ-19 હોમલેસ ટાસ્કફોર્સ — CP નિર્ધારણ — 26 ઓક્ટોબર 2022

  • પ્રકાશિત: 31 ઓક્ટોબર 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2

કોવિડ-19 હોમલેસ ટાસ્કફોર્સ દ્વારા કોર પાર્ટિસિપન્ટ એપ્લિકેશનના અધ્યક્ષ દ્વારા નિર્ધારણની સૂચના, તારીખ 26 ઓક્ટોબર 2022

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો