12 ડિસેમ્બર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2B ત્રીજી પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

  • પ્રકાશિત: 12 ડિસેમ્બર 2023
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: મોડ્યુલ 2B

16 નવેમ્બર 2023 ના રોજ મોડ્યુલ 2B ત્રીજી પ્રારંભિક સુનાવણીની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો