મેનેજમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ

  • પ્રકાશિત: 17 ઓગસ્ટ 2022
  • પ્રકાર: પ્રકાશન
  • મોડ્યુલ: લાગુ પડતું નથી

કેબિનેટ ઓફિસ દ્વારા યુકે કોવિડ-19 ઈન્કવાયરી સાથે પરામર્શ કરીને મેનેજમેન્ટ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને ઈન્કવાયરીની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ઈન્કવાયરીના કામને સરળ રીતે ચલાવવા માટે તેની જગ્યાએ ભૂમિકાઓ અને જવાબદારીઓની રૂપરેખા આપવામાં આવી છે.

આ દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરો