ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 1 - 03/10/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਅਗਸਤ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

  • ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
  • ਮੋਡੀਊਲ 2 ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਲਮ
  • ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੀਊਲ 2 ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਲਮ

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਡਿਊਲ 2 ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰ, ਬੈਰੋਨੇਸ ਹੈਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਗ, ਸੋਗ, ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ, ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕੋਵਿਡ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕੋਵਿਡ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। .

ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।