ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ (ਮੋਡਿਊਲ 1) – ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 2 – 14/06/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 9 ਜੂਨ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋ. ਜਿੰਮੀ ਵਿਟਵਰਥ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਹੈਮਰ (ਮਾਹਿਰ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।