ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2ਸੀ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ) - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 1 - 02/11/2022

 • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 5 ਮਈ 2023
 • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ

ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 

ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ

ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ:

 • ਨਿਯਮ 9 ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ
 • ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ
 • ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
 • ਮਾਹਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
 • ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 10
 • ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
 • ਉਦਘਾਟਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ
 • ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਸਰਤ - ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ
 • ਯਾਦਗਾਰ
 • ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ

ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ