ਵੈਲਸ਼ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ — CP ਨਿਰਧਾਰਨ — ਮਾਡਿਊਲ 3 — 14 ਫਰਵਰੀ 2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਫਰਵਰੀ 2023
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 3

14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੀ ਮਿਤੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਵੈਲਸ਼ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ