ਸਾਊਥਾਲ ਬਲੈਕ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲੇਸ ਵੂਮੈਨ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 31 ਅਕਤੂਬਰ 2022
  • ਕਿਸਮ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ
  • ਮੋਡੀਊਲ: ਮੋਡੀਊਲ 2

ਸਾਊਥਾਲ ਬਲੈਕ ਸਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਲੇਸ ਵੂਮੈਨ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮਿਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ