ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ


ਇਹ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ https://covid19.public-inquiry.uk 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ https://www.everystorymatters.co.uk.

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • 400% ਤੱਕ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਫੈਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ
 • ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ
 • ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ
 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਰੀਡਰ (JAWS, NVDA ਅਤੇ VoiceOver ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥਾ ਨੈੱਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਹੈ।

ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ PDF, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਸਾਨ ਰੀਡ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 10 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (EHRC) ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) (ਨੰਬਰ 2) ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ 2018 ('ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ') ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ (EASS) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) (ਨੰਬਰ 2) ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ 2018 (ਨੰਬਰ 2) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 'ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ')।

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ) (ਨੰਬਰ 2) ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਸਥਿਤੀ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੈੱਬ ਸਮਗਰੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (WCAG) ਸੰਸਕਰਣ 2.1 ਦੇ ਲੈਵਲ AA ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ

WCAG 2.1 ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦੌਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ 'ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ' ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਧਰ AA ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

 • ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੁਝ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

 1. ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
  ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 2. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
  ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। PDF ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ 'ਧੰਨਵਾਦ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੁੱਦੇ

ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ:

 1. ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
 2. ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਹੈ
 3. ਲਿੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ PDF ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ:

ਇਸ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਹ ਬਿਆਨ 21 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 23 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਟੀਮ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।