ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ


ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਮੁੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ.

ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।