સ્થિતિસ્થાપકતા અને તૈયારી (મોડ્યુલ 1) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 23 – 19/07/2023

  • પ્રકાશિત: 13 જુલાઇ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી બંધ નિવેદનો

2:00 પીએમ (pm)

  • મુખ્ય સહભાગીઓ તરફથી બંધ નિવેદનો