કોર યુકે નિર્ણય-નિર્ધારણ અને રાજકીય શાસન (મોડ્યુલ 2) – જાહેર સુનાવણી દિવસ 8 – 12/10/2023

  • પ્રકાશિત: 29 ઓગસ્ટ 2023
  • વિષયો:

કાર્યસૂચિ

10:00 એ (am)

  • ડૉ સ્ટુઅર્ટ વેઈનરાઈટ
  • પ્રોફેસર ગ્રેહામ મેડલી

2:00 પીએમ (pm)

  • પ્રોફેસર મેટ કીલિંગ