ਕੋਰ ਯੂਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਨ (ਮੌਡਿਊਲ 2) - ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿਵਸ 12 - 19/10/2023

  • ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 29 ਅਗਸਤ 2023
  • ਵਿਸ਼ੇ:

ਏਜੰਡਾ

ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਥਰੀਨ ਨੋਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)
  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਐਡਮੰਡਸ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ)

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ

  • ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਰਲ ਹੇਨੇਗਨ (ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)