ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਮੈਟਰਸ ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।


ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਮੋਡੀਊਲ 3), ਜੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, NHS ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ।  

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦਰਜ ਕਰੋ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀਪੀਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਯੂਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ.

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣਨਾ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੈਥਰੀਨ, ਈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ NHS ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 

ਸਪੋਰਟ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ

ਆਸਾਨ ਪੜ੍ਹੋ

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨ ਰੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਪੁੱਛੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ contact@covid19.public-inquiry.uk. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:
FREEPOST
UK Covid-19 Inquiry

ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

(ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ)