Pecyn Cymorth Partner Mae Pob Stori o Bwys

Mae’r pecyn cymorth hwn yn cynnwys yr holl wybodaeth a’r asedau creadigol sydd eu hangen arnoch i annog cyfranogiad yn Mae Pob Stori’n Bwysig ymhlith y rhai yr ydych yn eu cynrychioli.


Cyflwyniad i Every Story Matters ac Ymchwiliad Covid-19 y DU

Ymchwiliad Covid-19 y DU yw’r ymchwiliad cyhoeddus annibynnol a sefydlwyd i archwilio ymateb y DU i’r pandemig Covid-19 a’i effaith, a dysgu gwersi ar gyfer y dyfodol. Er mwyn deall yn llawn effaith y pandemig ar boblogaeth y DU, mae'r Ymchwiliad yn gwahodd y cyhoedd i rannu eu profiadau o'r pandemig trwy lansio Mae Pob Stori O Bwys – cyfle i bawb sy’n dymuno, gyfrannu at Ymchwiliad Covid-19 y DU.

Bydd Mae Pob Stori’n Bwysig yn llywio gwaith yr Ymchwiliad drwy gasglu profiadau pandemig y gellir eu dwyn ynghyd a chynrychioli’r DU gyfan, gan gynnwys y rhai nas clywir yn aml. Bydd allbwn Every Story Matters yn gofnod unigryw, cynhwysfawr o brofiadau poblogaeth y DU o’r pandemig, i’w gyflwyno i broses gyfreithiol yr Ymchwiliad fel tystiolaeth.

Nod Every Story Matters yw darparu dulliau cynhwysol i bobl siarad am eu profiad o’r pandemig, fel bod unrhyw un sydd eisiau rhannu ei stori yn teimlo ei fod yn cael ei glywed, yn cael ei werthfawrogi, ac yn gallu cyfrannu at yr Ymchwiliad.

Darganfod mwy am Mae Pob Stori O Bwys.

Sut gall eich aelodau gymryd rhan yn Mae Pob Stori'n Bwysig

Mae'r dulliau gwrando canlynol ar gael i'r bobl rydych chi'n eu cynrychioli i gymryd rhan yn Mae Pob Stori'n Bwysig trwy rannu eu profiad o bandemig Covid-19. Rydym am sicrhau bod pawb yn cael y cyfle i gymryd rhan. Rydym yn parhau i ddatblygu mwy o ddulliau gwrando a byddwn yn darparu diweddariadau trwy ein cylchlythyr pryd y bydd y rhain ar gael.

Y prif ddull gwrando yw'r ffurflen ar-lein yn Gymraeg a Saesneg.

Opsiynau hygyrch:

Mae'r opsiynau hygyrch canlynol ar gael yn uniongyrchol gan yr Ymchwiliad. Gall unigolion anfon e-bost contact@covid19.public-inquiry.uk neu ysgrifennwch at RHADBOST, Ymchwiliad Cyhoeddus Covid-19 y DU:

 • Hawdd i'w Ddarllen – Mae Every Story Matters ar gael mewn fformat Hawdd ei Ddarllen:

'Am Bob Stori o Bwys' mewn Hawdd ei Ddarllen

Mae Pob Stori o Bwys - Ffurflen Hawdd ei Darllen i'w phostio

Mae Pob Stori o Bwys - Ffurflen Hawdd ei Darllen ar gyfer e-bost

 • Ffurflen bapur a Braille ar gael ar gais, anfonwch e-bost atom yn contact@covid19.public-inquiry.uk am fwy o wybodaeth.
 • Iaith Arwyddion Prydain – Ceir rhagor o wybodaeth am Every Story Matters yn BSL yma. Mae'r Ymchwiliad ar hyn o bryd yn ystyried derbyn cyflwyniadau i Every Story Matters yn BSL a bydd ganddynt fwy o wybodaeth yn fuan.
 • Ieithoedd eraill – Mae’r ffurflen ar gael yn Gymraeg, Pwyleg, Pwnjabeg, Wrdw, Arabeg, Bengaleg, Gwjarati, Tsieinëeg, Cwrdeg, Somalieg, a Tagalog.
 • Llinell Ffôn a Iaith – ar gael ddiwedd yr Haf.
 • Digwyddiadau gwrando cymunedol – i fod i ddigwydd ledled y wlad yn ddiweddarach eleni.

Mae'n ddefnyddiol gwybod:

Dan 18 oed

Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i rannu eich profiad trwy Mae Pob Stori'n Bwysig. Mae’r Ymchwiliad yn ymwybodol o bwysigrwydd deall profiad pobl ifanc yn ystod y pandemig. Mae'r Ymchwiliad ar hyn o bryd yn cynllunio ffordd effeithiol o ymgysylltu â phlant a phobl ifanc a bydd yn darparu diweddariadau ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol.

Alban

Os ydych chi'n rhannu profiad a ddigwyddodd yn yr Alban, nodwch fod y Ymchwiliad COVID-19 yr Alban hefyd yn casglu profiadau pobl. Gallwch rannu ag Ymchwiliad y DU, Ymchwiliad yr Alban, neu'r ddau.

Cefnogaeth partner

Os ydych yn rhagweld y bydd angen llawer iawn o gyflwyniadau papur ar eich cynulleidfa neu os oes angen cymorth ychwanegol arnoch i helpu eich cynulleidfaoedd i gymryd rhan, cysylltwch â thîm yr Ymchwiliad ar contact@covid19.public-inquiry.uk.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr neu ymweld â'n cyfryngau cymdeithasol neu Tudalen newyddion i gael y diweddariadau diweddaraf.

Gweithio mewn partneriaeth

Rydym am annog cymaint o bobl â phosibl i rannu eu profiadau o’r pandemig.

Mae eich cefnogaeth i helpu i ymgysylltu â gwahanol gymunedau, yn enwedig y rhai yr effeithiwyd arnynt yn sylweddol gan y pandemig yn bwysig iawn i ni, felly rydym wedi creu ystod o adnoddau i'w gwneud mor hawdd â phosibl i chi.

Helpwch ni i ledaenu neges Mae Pob Stori’n Bwysig ymhell ac agos, trwy ddefnyddio’r adnoddau yn y pecyn cymorth hwn ar draws eich sianeli. Gyda’n gilydd, gallwn annog llawer o wahanol bobl i ddod ymlaen a rhannu eu straeon. Nid yn unig y bydd hyn yn helpu i lywio argymhellion yr Ymchwiliad, ond bydd y straeon hyn yn darparu cofnod o bandemig Covid-19 ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gweithgaredd cyfathrebu Mae Pob Stori o Bwys

Er mwyn ein helpu i gyrraedd y rhai sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf gan y pandemig Covid-19 a’u helpu i gymryd rhan yn Mae Pob Stori’n Bwysig, mae asedau’r ymgyrch, negeseuon ac allbynnau’r cyfryngau wedi’u rhannu’n dri cham o weithgarwch cyfathrebu wedi’i dargedu.

Bydd yr ymgyrch yn cychwyn ar 13 Mehefin ac yn rhedeg drwy gydol yr haf ar draws sianeli radio, print, awyr agored, cymdeithasol a digidol.

Cam Un – PRIME

Mae'r prif gyfnod yn canolbwyntio ar weithgarwch cyrhaeddiad eang i hybu ymwybyddiaeth a meithrin ymddiriedaeth yn Mae Pob Stori'n Bwysig, gan sicrhau bod y cyhoedd yn teimlo eu bod wedi cael y cyfle i gyfrannu at yr ymarfer gwrando. Mae'n debygol o annog y rhai sydd â rhwystrau is i gyfranogiad i ymgysylltu. Mae delweddaeth gysefin yn cynnwys delweddau generig i apelio at ystod eang o gynulleidfaoedd.

Cam Dau – CYFRANOGI

Mae cymryd rhan yn ysgogi cyfranogiad yn Mae Pob Stori'n Bwysig trwy sicrhau bod pobl yn teimlo y bydd eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi. Negeseuon personol a delweddau wedi'u cynllunio i atseinio gyda gwahanol gynulleidfaoedd a mynd i'r afael â rhwystrau penodol i ymgysylltu â chynulleidfaoedd, ee rhwystrau perthnasedd a dadryddfreinio.

Cam Tri – BRYDLON

Ysgogi cynulleidfaoedd sy'n ymgysylltu'n isel ag Every Story Matters ac yn annog llenwi'r ffurflen ar-lein.

Asedau partner Every Story Matters

Mae asedau creadigol wedi'u datblygu'n benodol ar gyfer pob un o'r tri cham hyn ac maent ar gael i chi i helpu i godi ymwybyddiaeth o Mae Pob Stori o Bwys ac ymgysylltu â'ch cynulleidfa trwy eich sianeli eich hun ee cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, print.

 • Mae asedau ar gael i'w lawrlwytho fel rhan o'r pecyn cymorth hwn.
 • Bydd asedau Hawdd eu Darllen ar gael maes o law.

Asedau parod i'w defnyddio

Rydym wedi darparu cyfres o asedau parod i'w defnyddio i'w gweithredu'n hawdd trwy gyfryngau cymdeithasol ac argraffu.

Asedau y gallwch eu haddasu a'u golygu

Os hoffech chi addasu'r asedau i ymgysylltu'n well â'ch cynulleidfaoedd, mae asedau y gellir eu golygu ar gael fel ffeiliau gweithio agored gyda chopi a chanllawiau i'w defnyddio.

Sylwch mai dim ond yr asedau delwedd sengl a chopi y gellir eu golygu, ni ellir golygu delweddau collage a dyluniad templed.

Asedau creadigol a sut i'w defnyddio

Asedau creadigol

Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

Lawrlwythwch y llyfrgell asedau lawn yn Saesneg (3.67GB)

Lawrlwythwch y llyfrgell asedau lawn yn Gymraeg a Saesneg (2.7GB)

Fel arall, dewiswch asedau penodol sydd ar gael isod i'w lawrlwytho ar wahân.

 • Argraffu cyfochrog
  • Yn barod i'w ddefnyddio
   • Delwedd collage arwr 6 x A4 / A5 (1 x cysefin, 4 x cymryd rhan, 1 x anogwr)
  • Golygadwy
   • 1 x templed delwedd sengl A4 / A5 a chopi pennawd awgrymedig
 • Asedau cyfryngau cymdeithasol i'w defnyddio ar draws Instagram, Facebook, LinkedIn ac X
  • Yn barod i'w ddefnyddio
   • 6 x collage 1:1 postiadau cyfryngau cymdeithasol (1 x cysefin, 4 x cymryd rhan, 1 x anogwr)
   • 6 x 9:16 collage Stori cyfryngau cymdeithasol Facebook / Instagram yn unig (1 x cysefin, 4 x cymryd rhan, 1 x anogwr)
  • Golygadwy
   • 1 x 1:1 Delwedd sengl Templed post cyfryngau cymdeithasol a chopi pennawd a awgrymir
   • 1 x 9:16 sengl Delwedd Templed stori cyfryngau cymdeithasol Facebook / Instagram a chopi pennawd awgrymedig
 • Pennawd cylchlythyr – Golygu
 • Logo Mae Pob Stori o Bwys
 • Llyfrgell luniau (538.7MB)
 • Negeseuon allweddol a awgrymir i'w defnyddio neu eu haddasu

Argraffu cyfochrog - yn barod i'w ddefnyddio

Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

Ni ellir addasu asedau parod i'w defnyddio.


Prif

Argraffu yn barod i ddefnyddio Prime
1 x poster A4
1 x taflen A5

Os na welwch chi ddelweddau o'r rhai rydych chi'n eu cynrychioli yma, rydyn ni wedi darparu llawer o adnoddau y gellir eu golygu yn ddiweddarach yn y pecyn cymorth i chi eu teilwra i ymgysylltu â'ch cynulleidfaoedd trwy eich llais a'ch sianeli eich hun.

Lawrlwythwch ffeiliau Prime yn Saesneg (2.6MB)

Lawrlwythwch ffeiliau Prime yn Gymraeg a Saesneg (3.4MB)


Cymryd rhan

Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Participate Youth Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Cyfranogiad Hŷn Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Cyfranogwch Rhieni Newydd Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Participate Healthcare
Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Participate Youth Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Cyfranogiad Hŷn
Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Cyfranogwch Rhieni Newydd Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Participate Healthcare

4 x poster A4
4 x taflen A5

Os na welwch chi ddelweddau o'r rhai rydych chi'n eu cynrychioli yma, rydyn ni wedi darparu llawer o adnoddau y gellir eu golygu yn ddiweddarach yn y pecyn cymorth i chi eu teilwra i ymgysylltu â'ch cynulleidfaoedd trwy eich llais a'ch sianeli eich hun.

Lawrlwythwch ffeiliau Cyfranogiad yn Saesneg (8.8MB)

Lawrlwytho Ffeiliau Cyfranogiad yn Gymraeg a Saesneg (9.7MB)


Yn brydlon

Argraffu yn barod i'w ddefnyddio Anogwr
1 x poster A4
1 x taflen A5

Os na welwch chi ddelweddau o'r rhai rydych chi'n eu cynrychioli yma, rydyn ni wedi darparu llawer o adnoddau y gellir eu golygu yn ddiweddarach yn y pecyn cymorth i chi eu teilwra i ymgysylltu â'ch cynulleidfaoedd trwy eich llais a'ch sianeli eich hun.

Lawrlwythwch ffeiliau prydlon yn Saesneg (2.6MB)

Lawrlwythwch ffeiliau prydlon yn Gymraeg a Saesneg (2.4MB)


Argraffu cyfochrog - y gellir ei olygu

Argraffu y gellir ei olygu
Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

 • 1 x templed delwedd sengl A4 / A5
 • Penawdau eraill a galwadau i weithredu isod
 • Llyfrgell luniau (538.7MB) – rydym yn deall efallai na fydd y bobl yr ydych yn eu cynrychioli wedi’u cynnwys yn ein cronfa ddelweddau, ac rydym yn eich croesawu i ddefnyddio delwedd sy’n eiddo i chi sy’n siarad â’ch cymuned.

Sylwch mai dim ond y ddelwedd a'r copi y gellir eu golygu o fewn yr ased hwn. Ni ellir diwygio dyluniad y templed.

Lawrlwythwch cyfochrog print golygadwy yn Saesneg (1.88GB)

Lawrlwytho cyfochrog print golygadwy yn y Gymraeg a'r Saesneg (1.97GB)

Mae'r holl asedau wedi'u golygu i'w rhannu â nhw design@covid19.public-inquiry.uk i'w cymeradwyo o leiaf 1 wythnos cyn cyhoeddi.


Negeseuon pennawd amgen a galwadau i weithredu

Mae'r negeseuon a'r galwadau i weithredu canlynol wedi'u datblygu a'u profi'n helaeth gyda grwpiau ffocws i ddeall dealltwriaeth, ymateb a theimlad gwahanol gynulleidfaoedd tuag at y negeseuon.

Prif

Negeseuon cychwynnol i ymgysylltu â'ch cynulleidfa a hybu ymwybyddiaeth:

 • Mae pob stori yn bwysig.
 • Mae eich stori yn bwysig.
 • Mae ein stori yn bwysig.
 • Y pandemig. Helpwch yr Ymchwiliad i weld y darlun llawn.

Cymryd rhan

Negeseuon ysgogol, personol i ysgogi cyfranogiad.

 • Mae angen i'r Ymchwiliad glywed ein stori.
 • Mae ein profiad yn haeddu cael ei glywed.
 • Effeithiodd Covid ar ein cymuned. Gall ein stori effeithio ar yr Ymchwiliad.
 • Byddaf yn rhannu'r hyn yr es i drwyddo ar gyfer fy nghymuned.
 • Rhy boenus i siarad amdano. Rhy bwysig i beidio.
 • Byddaf yn rhannu fy mhrofiad. Oherwydd ni ddylid anghofio rhai atgofion.
 • Mae eich stori yn werthfawr. Yn fwy felly nag y gallech feddwl.

Yn brydlon

Negeseuon atgyfnerthu sy'n annog cyfranogiad a brys mewn ffordd sensitif.

 • Mae amser o hyd i rannu eich stori.

Galwadau i weithredu

 • Rhannwch eich profiad o'r pandemig i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk.
 • Chwilio: Mae Pob Stori o Bwys.

Dolenni cyfryngau cymdeithasol

Er mwyn helpu i olrhain llwyddiant Mae Pob Stori’n Bwysig a hybu ymwybyddiaeth a chyrhaeddiad pellach, tagiwch Ymholiad Covid-19 y DU a defnyddiwch yr hashnod Mae Pob Stori’n Bwysig ym mhob cyfathrebiad cyfryngau cymdeithasol.

Hashnod Cynradd: #EveryStoryMatters

X: @covidinquiryuk

LinkedIn: @uk-covid-19-ymholiad

Instagram: @ukcovid19ymholiad

Asedau cyfryngau cymdeithasol - Yn barod i'w defnyddio

Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

Postiadau Instagram, Facebook, LinkedIn ac X ar gyfryngau cymdeithasol

1 x Prif - 1:1 Yn barod i ddefnyddio post collage cyfryngau cymdeithasol

4 x Cymryd rhan – 1:1 Parod i ddefnyddio gludwaith postiadau cyfryngau cymdeithasol (4 x cynulleidfa)

1 x Anogwr – 1:1 Yn barod i ddefnyddio post collage cyfryngau cymdeithasol

Gellir cysylltu postiadau Facebook, X a LinkedIn yn uniongyrchol â'r ffurflen ar-lein: everystorymatters.co.uk

Ni ellir cysylltu postiadau porthiant Instagram a byddem yn awgrymu gosod y ddolen yn eich bio proffil Instagram.

Canllawiau ar ychwanegu dolen at eich bio proffil (Yn agor mewn tab newydd)

Instagram / Facebook Straeon cyfryngau cymdeithasol

1 x Prif – 9:16 Yn barod i ddefnyddio collage stori cyfryngau cymdeithasol

4 x Cymryd rhan – 9:16 Yn barod i ddefnyddio collage o straeon cyfryngau cymdeithasol (4 x cynulleidfa)

1 x Anogwr – 9:16 Yn barod i ddefnyddio collage stori cyfryngau cymdeithasol

Gellir cysylltu straeon Instagram a Facebook yn uniongyrchol â'r ffurflen ar-lein: everystorymatters.co.uk

Canllawiau ar sut i osod sticer cyswllt yn eich stori (Yn agor mewn tab newydd)

Ni ellir addasu asedau parod i'w defnyddio.


Asedau cyfryngau cymdeithasol – Yn barod i’w defnyddio – 1:1

Prif

Yn brydlon

Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i ddefnyddio Prime Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i'w defnyddio Anogwr

Cymryd rhan

Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i ddefnyddio Participate Youth Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i'w defnyddio Cyfranogi'n Hŷn Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i'w defnyddio Cyfranogwch Rhieni Newydd Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i ddefnyddio Participate Healthcare
Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i ddefnyddio Participate Youth Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i'w defnyddio Cyfranogi'n Hŷn
Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i'w defnyddio Cyfranogwch Rhieni Newydd Cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i ddefnyddio Participate Healthcare

Lawrlwythwch Asedau cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn Saesneg yn barod i'w defnyddio (3.1MB)

Lawrlwytho Asedau cyfryngau cymdeithasol 1:1 yn barod i’w defnyddio yn Gymraeg a Saesneg (3MB)


Asedau cyfryngau cymdeithasol – Yn barod i’w defnyddio – 9:16

Prif

Yn brydlon

Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Prime Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Anogwr

Cymryd rhan

Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Participate Healthcare Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio Cyfranogi'n Hŷn Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Participate Youth Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio Participate New Parents
Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Participate Healthcare Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio Cyfranogi'n Hŷn
Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i ddefnyddio Participate Youth Cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio Participate New Parents

Lawrlwythwch Asedau cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio yn Saesneg (4.1MB)

Lawrlwytho Asedau cyfryngau cymdeithasol 9:16 yn barod i'w defnyddio yn Gymraeg a Saesneg (4.4MB)


Asedau cyfryngau cymdeithasol – y gellir eu golygu

Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

1 x 1:1 Templed post cyfryngau cymdeithasol delwedd sengl y gellir ei olygu

1 x 9:16 Templed stori cyfryngau cymdeithasol delwedd sengl y gellir ei golygu

Penawdau amgen i'w defnyddio

Awgrymwyd copi post ar y cyfryngau cymdeithasol

Llyfrgell luniau (538.7MB)

Rydym yn deall efallai na fydd y bobl rydych chi'n eu cynrychioli wedi'u cynnwys yn ein banc delweddau, ac rydym yn eich croesawu i ddefnyddio delwedd sy'n eiddo i chi sy'n siarad â'ch cymuned. Sylwch mai dim ond y ddelwedd a'r copi y gellir eu golygu o fewn yr ased hwn. Ni ellir diwygio dyluniad y templed.

Cyfryngau cymdeithasol 1:11 i'w golygu Cyfryngau cymdeithasol 9:16 i'w golygu

Lawrlwythwch asedau cyfryngau cymdeithasol y gellir eu golygu yn Saesneg (1.17GB)

Lawrlwythwch asedau cyfryngau cymdeithasol y gellir eu golygu yn Gymraeg a Saesneg (116.9MB)

Mae'r holl asedau wedi'u golygu i'w rhannu â nhw design@covid19.public-inquiry.uk i'w cymeradwyo o leiaf 1 wythnos cyn cyhoeddi.


Awgrymwyd copi post ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae'r isod wedi'i greu fel copi a awgrymir yn unig. Gellir defnyddio'r copi hwn a'i addasu yn ôl yr angen i siarad â'ch cynulleidfa trwy eich llais a'ch sianeli eich hun.

Copi post enghreifftiol Facebook

Cawsom ni i gyd ein heffeithio gan y pandemig mewn gwahanol ffyrdd. Mae Pob Stori’n Bwysig yn gyfle i rannu eich meddyliau, eich teimladau a’ch profiadau o’r pandemig. Bydd pob profiad a rennir yn bwydo i mewn i'r ymchwiliadau annibynnol a diduedd sy'n cael eu cynnal gan Ymchwiliad Covid-19 y DU. Bydd eich straeon yn helpu'r Ymchwiliad i ddeall effaith Covid-19 yn well a llunio argymhellion ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rhannwch eich profiad o'r pandemig i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk #everystorymatters

Copi post enghreifftiol Instagram

Effeithiodd Covid ar ein cymuned. Gall ein stori effeithio ar yr Ymchwiliad. Mae Every Story Matters yn gyfle i chi rannu eich profiad o’r pandemig gydag Ymchwiliad Covid-19 y DU. Bydd eich stori yn helpu Ymchwiliad Covid-19 y DU i ddeall yn well sut yr effeithiodd y pandemig ar y DU. Bydd pob stori a rennir yn cael ei defnyddio i lunio ymchwiliadau'r Ymchwiliad. Rhannwch eich profiad o'r pandemig i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk #everystorymatters

Copi post enghreifftiol LinkedIn

Mae Pob Stori o Bwys yw eich cyfle i rannu eich profiad o'r pandemig. Bydd pob cyfrif unigryw yn cael ei goladu, ei ddadansoddi a'i droi'n adroddiadau â thema a fydd yn bwydo i mewn i Ymchwiliad Covid-19 y DU fel tystiolaeth. Gyda'ch stori chi, gall yr Ymchwiliad greu darlun llawn o sut yr effeithiwyd ar y DU a llunio argymhellion ar gyfer y dyfodol. Felly, mor anodd ag y gall fod i ddweud, ni allai fod yn bwysicach. Rhannwch eich profiad o'r pandemig i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk #everystorymatters

X copi post enghreifftiol

Mae Pob Stori o Bwys yw eich cyfle i rannu eich profiad o'r pandemig. Bydd pob stori a rennir yn bwydo i mewn i'r ymchwiliadau annibynnol sy'n cael eu cynnal gan Ymchwiliad Covid-19 y DU. Rhannwch eich profiad i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk #everystorymatters


Negeseuon pennawd amgen a galwadau i weithredu

Mae'r negeseuon a'r galwadau i weithredu canlynol wedi'u datblygu a'u profi'n helaeth gyda grwpiau ffocws i ddeall dealltwriaeth, ymateb a theimladau gwahanol gynulleidfaoedd tuag at y negeseuon.

Prif

Negeseuon cychwynnol i ymgysylltu â'ch cynulleidfa a hybu ymwybyddiaeth:

 • Mae pob stori yn bwysig.
 • Mae eich stori yn bwysig.
 • Mae ein stori yn bwysig.
 • Y Pandemig. Helpwch yr Ymchwiliad i weld y darlun llawn.

Cymryd rhan

Negeseuon ysgogol, personol i ysgogi cyfranogiad.

 • Mae angen i'r Ymchwiliad glywed ein stori.
 • Mae ein profiad yn haeddu cael ei glywed.
 • Effeithiodd Covid ar ein cymuned. Gall ein stori effeithio ar yr Ymchwiliad.
 • Byddaf yn rhannu'r hyn yr es i drwyddo ar gyfer fy nghymuned.
 • Rhy boenus i siarad amdano. Rhy bwysig i beidio.
 • Byddaf yn rhannu fy mhrofiad. Oherwydd ni ddylid anghofio rhai atgofion.
 • Mae eich stori yn werthfawr. Yn fwy felly nag y gallech feddwl.

Yn brydlon

Negeseuon atgyfnerthu sy'n annog cyfranogiad a brys.

 • Mae amser o hyd i rannu eich stori.

Galwadau i weithredu

 • Rhannwch eich profiad o'r pandemig i hysbysu Ymchwiliad Covid-19 y DU yn everystorymatters.co.uk.
 • Chwilio: Mae Pob Stori o Bwys.

Pennawd cylchlythyr – gellir ei olygu

Dewch o hyd i'r asedau canlynol sydd ar gael i'w defnyddio ar draws eich sianeli.

1 x pennawd cylchlythyr bwrdd gwaith statig

Awgrymir copi hirffurf o'r Cylchlythyr/Blog

Sylwch mai dim ond y copi y gellir ei olygu o fewn yr ased hwn.

Pennawd cylchlythyr

Lawrlwythwch pennyn y cylchlythyr (79.3MB)

Mae'r holl asedau wedi'u golygu i'w rhannu â nhw design@covid19.public-inquiry.uk i'w cymeradwyo o leiaf 1 wythnos cyn cyhoeddi.


Copi awgrymedig cylchlythyr/blog

Mae'r isod wedi'i greu fel copi a awgrymir yn unig. Gellir defnyddio'r copi hwn a'i addasu yn ôl yr angen i siarad â'ch cynulleidfa trwy eich llais a'ch sianeli eich hun.

Y Pandemig. Mae ein profiadau yn haeddu cael eu clywed.
Helpwch i lunio Ymchwiliad Covid-19 annibynnol y DU trwy rannu eich stori.

Effeithiodd Covid ar ein cymuned. Dyna pam rydym wedi partneru ag Ymchwiliad Covid-19 annibynnol a diduedd y DU i helpu ein darllenwyr i rannu eu profiadau unigryw o'r pandemig a sicrhau bod yr Ymchwiliad yn gweld y darlun llawn.

Effeithiodd y pandemig ar bob person yn y DU a chafodd effaith arbennig o fawr ar gymunedau fel ein un ni. Dyma'ch cyfle i rannu'r effaith a gafodd arnoch chi. Gall eich stori helpu i lywio ymchwiliadau'r Ymchwiliad a rhoi'r cyfle i chi rannu'r hyn y credwch y gellid ei ddysgu, yr hyn y gellid bod wedi'i wneud yn well, neu'n wahanol, neu a wnaethpwyd rhywbeth yn dda.

Beth yw Ymchwiliad Covid-19 y DU?

Ymchwiliad Covid-19 y DU yw’r ymchwiliad cyhoeddus a sefydlwyd i archwilio ymateb y DU i’r pandemig ac effaith y pandemig. Mae'r Ymchwiliad yn annibynnol ar y llywodraeth ac yn gwbl ddiduedd.

Mae’n gwahodd cyhoedd y DU i rannu eu profiadau o’r pandemig, gan lansio ‘Every Story Matters’ fel cyfle i bawb sy’n dymuno, allu cyfrannu eu stori i’r Ymchwiliad.

Pam ddylwn i rannu fy mhrofiad gyda'r Ymchwiliad?

Mae’r Ymchwiliad am glywed gan gynifer o bobl â phosibl, o wahanol gymunedau ledled y DU, ac yn enwedig y rhai yr effeithir arnynt fwyaf, fel ein un ni.

Gwyddom fod rhai profiadau yn boenus i'w trafod, ac weithiau mae'n anodd meddwl yn ôl, ond mae angen i'r Ymchwiliad glywed gan ein cymuned. Mae eich profiad unigryw ac unigol yn werthfawr, yn fwy felly nag y gallech feddwl, gan y bydd yn helpu'r Ymchwiliad i ddeall effaith pandemig Covid-19 ar gymunedau fel ein un ni.

Sut alla i rannu fy mhrofiad?

Trwy chwilio 'Mae Pob Stori'n Bwysig' (neu ddefnyddio'r ddolen isod) fe'ch cymerir i ffurflen fer ar-lein sy'n eich galluogi i gyflwyno'ch profiad o'r pandemig.

Bydd straeon yn cael eu coladu, eu dadansoddi a'u troi'n adroddiadau thematig, a fydd yn cael eu cyflwyno i bob ymchwiliad perthnasol fel tystiolaeth. Bydd yr adroddiadau yn ddienw.

Cymorth

Mae cymorth ar gael os oes ei angen arnoch. Gall rhannu eich profiad ysgogi rhai teimladau ac emosiynau anodd. Os oes angen cymorth arnoch, gweler rhestr o wasanaethau cymorth: everystorymatters.co.uk.


Mesur llwyddiant

Mae’n bwysig iawn inni ddeall a yw’r rhai yr effeithiwyd arnynt yn anghymesur gan y pandemig wedi clywed am y cyfle i rannu eu straeon. Er mwyn ein helpu i ddeall cyfranogiad a chanfyddiad eich cynulleidfa o Mae Pob Stori’n Bwysig, byddai’n ddefnyddiol iawn i chi rannu unrhyw ddata, ymgysylltiad neu deimlad o weithgarwch eich sianel lle bo hynny’n bosibl. Bydd hyn yn ein helpu i weld y darlun llawnach a chadw'r ymgyrch i symud ymlaen. I'ch cefnogi rydym wedi darparu canllaw ar y metrigau allweddol a fydd yn eich helpu i ddeall perfformiad eich gweithgaredd pecyn cymorth Mae Pob Stori o Bwys.

Enghreifftiau o ddata, ymgysylltiad neu deimlad:

 • Cyrraedd ar draws eich sianeli ee Cylchlythyr, cyfryngau cymdeithasol, tudalen we.
 • Adborth a mewnwelediad cynulleidfaoedd
 • Teimlad y gynulleidfa tuag at Mae Pob Stori'n Bwysig
 • Traffig (cyfradd clicio drwodd) i'r ffurflen Ymholiad ar-lein
 • Gweithgarwch cymdeithasol – sylwadau, hoff bethau, rhannu

Ein nod allweddol yw annog y gynulleidfa i rannu eu profiadau o'r pandemig trwy gyfrwng y Ffurflen ar-lein Mae Pob Stori o Bwys a fformatau hygyrch eraill a ddarperir. Ni ellir dal unrhyw sylwadau neu brofiadau a rennir trwy gyfryngau cymdeithasol ac felly ni fyddant yn bwydo i adroddiadau'r Ymchwiliad. Am y rheswm hwnnw, lle bo modd, byddwn yn cyfyngu ar sylwadau ar ein holl hysbysebion.

Rhannwch unrhyw adborth i: contact@covid19.public-inquiry.uk.


Metrigau cymdeithasol organig

Mae metrigau cymdeithasol organig yn mesur perfformiad cynnwys a gweithgaredd di-dâl, gan helpu i asesu ymgysylltiad cynulleidfa, ansawdd cynnwys, ac effeithiolrwydd strategaeth gyffredinol heb hysbysebion taledig.

Gwelededd

Metrig Diffiniad
Argraffiadau Nifer o weithiau mae cynnwys yn cael ei arddangos, waeth beth fo'r cliciau neu ymgysylltiad
Cyrraedd Defnyddwyr unigryw sy'n gweld darn penodol o gynnwys

Ymrwymiad

Metrig Diffiniad
Ymrwymiad Cyfanswm y rhyngweithiadau ar bostiad, gan gynnwys hoff bethau, sylwadau, cyfrannau a chliciau
Cyfradd Ymgysylltu Ymgysylltiad wedi'i rannu â chyfanswm y dilynwyr, gan fesur effeithiolrwydd cynnwys
Cyfranddaliadau Nifer o weithiau mae cynnwys yn cael ei rannu gan ddefnyddwyr i'w rhwydwaith
Hoffi Nifer y defnyddwyr sy'n gwerthfawrogi post trwy glicio ar y botwm Like
Sylwadau Nifer yr ymatebion a ysgrifennwyd gan ddefnyddwyr i bost, yn aml yn dynodi ymgysylltiad uwch
Crybwyll Achosion lle mae defnyddwyr yn tagio neu'n cyfeirio at eich cyfrif yn eu postiadau
Perfformiad Hashtag Effeithiolrwydd a chyrhaeddiad hashnodau brand neu ymgyrch-benodol

Dilynwr

Metrig Diffiniad
Twf Dilynwr Cynnydd yng nghyfanswm dilynwyr cyfrif dros amser

Fideo

Metrig Diffiniad
Golygfeydd Fideo Sawl gwaith mae fideo wedi'i wylio
Hyd Gweld Fideo Ar gyfartaledd mae defnyddwyr yn treulio amser yn gwylio fideo

Straeon

Metrig Diffiniad
Golygfeydd Stori Nifer o weithiau mae defnyddiwr yn gweld stori Instagram neu Snapchat
Cyfradd Cwblhau Stori Canran y defnyddwyr sy'n gweld pob rhan o stori

Cadw a Phroffilio

Metrig Diffiniad
Yn arbed Nifer y defnyddwyr sy'n cadw cynnwys i'w weld yn ddiweddarach neu i gyfeirio ato
Ymweliadau Proffil Nifer y defnyddwyr sy'n llywio i dudalen proffil cyfrif

Cyfeirio

Metrig Diffiniad
Traffig Atgyfeirio Faint o draffig gwefan a gynhyrchir o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Cynnwys

Metrig Diffiniad
Cynnwys Uchaf Postiadau neu gynnwys sy'n perfformio orau o ran ymgysylltu a chyrhaeddiad

Metrigau cylchlythyr

Mewn metrigau cyhoeddi cylchlythyrau a chynnwys amgen, byddwn yn ymdrin â mesur perfformiad eich cylchlythyr e-bost, a chyfleoedd y tu allan i e-bost i gyhoeddi a mesur cynnwys yn effeithiol.

Cyflwyno

Metrig Diffiniad
Cyfradd Dosbarthu Canran y negeseuon e-bost a anfonwyd sy'n cyrraedd mewnflychau derbynwyr yn llwyddiannus
Cyfradd Bownsio Canran y negeseuon e-bost a anfonwyd sy'n methu â chyrraedd derbynwyr oherwydd cyfeiriadau annilys neu faterion eraill

Ymrwymiad

Metrig Diffiniad
Cyfradd Agored Canran y derbynwyr sy'n agor y cylchlythyr e-bost
Cyfradd clicio drwodd (CTR) Canran y derbynwyr sy'n clicio ar ddolen yn yr e-bost
Cyfradd Clicio i Agor (CTOR) Canran yr e-byst a agorwyd lle mae dolen yn cael ei chlicio, gan fesur ymgysylltiad cynnwys
Cyfradd Ymlaen (CTR) Canran y derbynwyr sy'n rhannu'r cylchlythyr e-bost ag eraill

Tanysgrifwyr

Metrig Diffiniad
Cyfradd Dad-danysgrifio Canran y derbynwyr sy'n optio allan o'r rhestr bostio ar ôl derbyn e-bost
Cyfradd Cwyn Sbam Canran y derbynwyr sy'n marcio'r e-bost fel sbam
Cyfradd Twf Rhestr Cynnydd canrannol yn nifer y tanysgrifwyr dros amser

Trosiadau

Metrig Diffiniad
Trosiadau Cyfanswm nifer y gweithredoedd dymunol a gwblhawyd (ee, prynu, ymuno) ar ôl clicio ar ddolen yn yr e-bost
Cyfradd Trosi Canran y derbynwyr sy'n cwblhau cam gweithredu dymunol
Cyfradd Twf Rhestr Cynnydd canrannol yn nifer y tanysgrifwyr dros amser

Metrigau cyfryngau cymdeithasol taledig

Nid oes disgwyl i bartneriaid redeg am dâl
hysbysebu ar gyfer Every Story Matters. Fodd bynnag, Os oes gennych gredydau ar gael, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cymdeithasol taledig, rydym wedi darparu metrigau cyfryngau cymdeithasol taledig.

Gwelededd

Metrig Diffiniad
Argraffiadau Hysbysebion Nifer o weithiau mae hysbyseb taledig yn cael ei arddangos i ddefnyddwyr
Ad Cyrraedd Nifer y defnyddwyr unigryw (unigolion) sy'n gweld hysbyseb taledig
Amlder Ad Ar gyfartaledd mae defnyddiwr yn gweld yr un hysbyseb sawl gwaith

Ymrwymiad

Metrig Diffiniad
Cliciau Hysbyseb Cyfanswm nifer y cliciau ar hysbyseb taledig
Cyfradd clicio drwodd (CTR) Canran y defnyddwyr sy'n clicio ar hysbyseb taledig ar ôl ei weld
Ymrwymiad Hysbysebion Rhyngweithio ar bost taledig, gan gynnwys hoff bethau, sylwadau, cyfranddaliadau a chliciau
Cyfradd Ymgysylltu Hysbyseb Ymgysylltu â hysbysebion wedi'i rannu â chyfanswm yr argraffiadau hysbyseb, gan fesur effeithiolrwydd cynnwys hysbysebion
Trosiadau Camau y dymunir eu cymryd gan ddefnyddwyr o ganlyniad i glicio ar hysbyseb taledig (ee gwerthu, cofrestru)

Fideo

Metrig Diffiniad
Golygfeydd Fideo Sawl gwaith y mae fideo wedi'i hyrwyddo neu ei noddi wedi'i wylio. Gall diffiniad golygfa amrywio rhwng platfformau, ee mae Facebook yn cyfrif golygfa fideo ar ôl 3 eiliad tra bod YouTube yn 30 eiliad
75% Golygfeydd Fideo Canran cyfanswm y Golygon Fideo a gyrhaeddodd o leiaf 75% o hyd y fideo, ee 3 munud, 45 eiliad o fideo 5 munud. Mae hwn yn ymgysylltiad mwy ystyrlon â chynnwys fideo na Golwg Fideo syml
Cyfradd Gweld Canran y defnyddwyr sy'n gwylio hysbyseb fideo taledig (sy'n cael ei gyfrif fel Golygfeydd Fideo) o'i gymharu â chyfanswm yr argraffiadau a gyflwynwyd

Cost

Metrig Diffiniad
Cost fesul clic (CPC) Swm cyfartalog a wariwyd ar gyfer pob clic ar hysbyseb taledig
Cost y Milltir (CPM) Swm cyfartalog a wariwyd ar gyfer pob 1,000 o argraffiadau hysbyseb
Cost fesul Ymgysylltiad (CPE) Swm cyfartalog a wariwyd ar gyfer pob ymgysylltiad defnyddiwr ar hysbyseb taledig
Cost fesul Trosi Swm cyfartalog a wariwyd ar gyfer pob trosiad o ganlyniad i hysbyseb taledig

Ymgyrch

Metrig Diffiniad
Perfformiad Hysbysebu Cymharu gwahanol hysbysebion creadigol neu fformatau i benderfynu pa un sy'n perfformio orau.

Adnoddau pellach a chyswllt

Diolch am eich cefnogaeth i Mae Pob Stori’n Bwysig ac am helpu i ymgysylltu â gwahanol gymunedau, yn enwedig y rhai yr effeithiwyd arnynt fwyaf gan y pandemig.

Mae eich cyfraniadau mor bwysig o ran llywio argymhellion Ymchwiliad Covid-19 y DU a darparu cofnod o bandemig Covid-19 ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â contact@covid19.public-inquiry.uk.