Hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Ymchwiliad Covid-19 sydd ar gael yn https://covid19.public-inquiry.uk

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Dîm Sefydlu Ymchwiliad Covid-19 y DU. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

  • chwyddo i mewn hyd at 400% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver).

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym wedi cynnal profion mewnol ar y wefan hon ac rydym yn ymwybodol nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch eto:

  • ni allwch addasu uchder llinell na bylchau testun

Mae'r safle'n cael ei ddatblygu'n weithredol a bwriedir cynnal archwiliad hygyrchedd llawn o fewn 12 wythnos i gyhoeddi'r datganiad hwn. 

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn ymateb o fewn 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os cewch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni yn:

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Os ydych yng Ngogledd Iwerddon ac nad ydych yn hapus gyda'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn gallwch gysylltu â'r Comisiwn Cydraddoldebau Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) (y 'rheoliadau hygyrchedd') yng Ngogledd Iwerddon.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r Ymchwiliad wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd 2018 Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2).

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn bodloni'r meini prawf llwyddiant perthnasol hyd at a gan gynnwys lefel AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) fersiwn 2.1.

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw faterion rydych yn eu profi wrth ddefnyddio'r wefan cyn gynted â phosibl.

Peidio â chydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae dwy rownd ar wahân o brofion hygyrchedd mewnol yn erbyn meini prawf llwyddiant WCAG 2.1 wedi'u cynnal ar y wefan ac mae'r holl faterion hysbys a ddatgelwyd hyd at a thu hwnt i lefel AA wedi'u datrys. Nid yw hyn yn golygu na fydd problem i rai â llywio tudalennau'r wefan neu ddefnyddio ei natur ymarferol.

Efallai na fydd rhai dogfennau PDF ar wefan yr Ymchwiliad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr. Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â'r Ymholiad gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod a byddwn yn anelu at ddarparu fformat arall.

Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau wrth lywio'r wefan neu ddefnyddio ei swyddogaethau, mae croeso i chi gysylltu â ni:

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Bydd Ymchwiliad Covid-19 y DU yn monitro hygyrchedd yn rheolaidd am oes yr ymchwiliad ac yn diweddaru'r datganiad hwn yn unol â'r broses hon. Cynhelir archwiliad hygyrchedd llawn ym mis Mai 2022 a chaiff y datganiad hwn ei ddiweddaru.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 21 Ionawr 2022. Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 26 Ionawr 2022. Cynhaliwyd y prawf gan ein partner dylunio Design102 ar 26 Ionawr 2022 a chynhaliwyd archwiliad pellach ar 26 Ionawr 2022 gan Swyddfa'r Cabinet. Fe'i adolygwyd ddiwethaf ar 15 Chwefror 2022.